Guía Sistema Xestión Calidade

Detalles

 


Setembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Programación de módulos Elaborar a programación do/s módulo/s que se vaian impartir. 15 Outubro PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Homoxeneización e plan de calibración 15 Outubro PR.76.CAL Homoxeneización coa xefatura do dpto. (Acta Dep.)
Informar o alumnado (obxectivos, contidos, criterios de cualificación, etc.). Na primeira semana do curso. PR.75.PRO Resumo programación para o alumnado.
Actividades Complementarias á Formación Propor as actividades complementarias á formación para o(s) seu(s) grupo(s). 15 Outubro PR.75.ACF MD.75.ACF.01
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL  XADE

Outubro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL XADE

Novembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL XADE

Decembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL XADE
Avaliación 1ª parcial: pór as notas no XADE; avaliar. Según calendario 1ª Aval. PR.75.AVA Actas de avaliación XADE: asinar.

Xaneiro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL XADE

Febreiro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL XADE

Marzo.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL XADE
Avaliación 2ª parcial: pór as notas no XADE; avaliar. Según calendario 2ª Aval. PR.75.AVA Actas de avaliación XADE: asinar.
Recuperación En alumnado de 2º curso, previa á FCT, planificar as actividades de recuperación. Despois da avaliación parcial de marzo. PR.75.AVA MD.75.AVA.01 informe individualizado.

Abril.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL XADE

Maio.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL XADE
Enquisa Realizar enquisa satisfación persoal do centro Cando se active a enquisa PR.82.CLI Aplicación Enquisas

Xuño.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Caderno de aula Con datos alumnado, actividades, notas,… Seguimento semanal. PR.75.AUL Formato libre
Programación Realizar o seguimento da programación co equipo docente. Seguimento mensual. PR.75.PRO LOXSE: MD.75.PRO.03
LOE: Aplicación
Faltas do alumnado Pasar as faltas do alumnado do(s) módulo(s), diaria ou semanalmente. Control semanal polo/a titor/ora. PR.75.AUL XADE
Avaliación 3ª e final: pór as notas no XADE; avaliar. Según calendario avaliación. PR.75.AVA Actas de avaliación XADE: asinar.
Recuperación Planificar as actividades de recuperación para alumnado que promociona de 1º a 2º con módulos pendentes Despois da avaliación parcial e final, en xuño. PR.75.AVA MD.75.AVA.01 informe individualizado.
Reclamacións Atender as reclamacións que xurdan. Na avaliación final. PR.75.AVA Informe departamento: formato libre.
Memoria final de módulo(s) Realizar e entregar a memoria final de módulo(s) á titoría da ensinanza. Ao final de curso. PR.75.PRO MD.75.PRO.04 memoria final módulo.

Setembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Funcións da titoría. Dispoñer de “Libro da titoría” e PAT (dispoñibles na web) Todo o curso. PR.75.ORI

Libro da titoría MD.75.ORI.03

Acollemento alumnado. Acoller o alumnado e amosarlle as instalacións ao de nova incorporación. O inicio do curso PR.75.ACO Guía do alumnado MD.75.ACO.01
Pasar a enquisa de acollemento logo de rematado o proceso. Aos 15 días do inicio do curso. PR.75.ACO Aplicación de enquisas.
Faltas. Tramitar anulacións de matrícula. Nos 5 primeiros días de curso. PR.75.AUL MD.75.AUL.02 Aper
MD.75.AUL.03 Com

Outubro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Avaliación inicial.(Titor 1º)

Coñecer características significativas do grupo.

Convocar ó equipo docente.

Entregar acta na xefatura de estudos. Gardar copia.

Logo de pechado o prazo de matrícula. PR.75.AVA

Cuestionario Inicial

Acta de avaliación inicial Modelo Acta.

Elección delegado/a. Entregar acta na xefatura de estudos. Gardar copia. 1ª quincena outubro. PR.75.ORI Acta de elección MD.75.ORI.05
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR.75.AUL

MD.75.AUL.04 Aper

MD.75.AUL.05 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR.75.AUL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR.75.PRO

 

Novembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR.75.AUL

MD.75.AUL.04 Aper

MD.75.AUL.05 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR.75.AUL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR.75.PRO

 

Decembro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR.75.AUL

MD.75.AUL.04 Aper

MD.75.AUL.05 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR.75.AUL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR.75.PRO

 

Avaliación. 1ª: presidir a sesión de avaliación Según calendario. PR.75.AVA

Asinar acta no XADE

Xaneiro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR.75.AUL

MD.75.AUL.04 Aper

MD.75.AUL.05 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Satisfacción do labor docente (SLD) e ACF. Pasar enquisas SLD e ACF ao alumnado. Xaneiro PR.82.CLI Aplicación de enquisas.
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR.75.AUL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR.75.PRO

 

Febreiro.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR.75.AUL

MD.75.AUL.04 Aper

MD.75.AUL.05 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR.75.AUL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR.75.PRO

 

Marzo.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR.75.AUL

MD.75.AUL.04 Aper

MD.75.AUL.05 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR.75.AUL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR.75.PRO

 

Avaliación. 2ª: presidir a sesión de avaliación Según calendario. PR.75.AVA

Asinar acta no XADE

Reclamacións. Atender as reclamacións de 2º Nos 2 días despois da entrega de notas. PR.75.AVA  Resolver en 5 días.

Abril.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR.75.AUL

MD.75.AUL.04 Aper

MD.75.AUL.05 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR.75.AUL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR.75.PRO

 

Maio.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR.75.AUL

MD.75.AUL.04 Aper

MD.75.AUL.05 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR.75.AUL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR.75.PRO

 

Xuño.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Faltas do alumnado Control e xustificación de faltas. Semanal. PR.75.AUL XADE
Apercibir e comunicar as baixas de oficio. 15 días seguidos / 25 días descontinuos. PR.75.AUL

MD.75.AUL.04 Aper

MD.75.AUL.05 Com

Apercibir da PD ao alumnado e asinar a entrega. Ao 6 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.06
Comunicar ao alumnado a PD e rexistrar. Ao 10 % de faltas inxustificadas. PR.75.AUL MD.75.AUL.07
Funcións . Dar información de interese ao alumnado (avisos, validacións, exencións, bolsas, cursos, etc.) Cando xurda. Libre Libre
Reunións de equipo docente (Titor 2º). Convocar reunión seguimento programación. Ler acta reunión anterior para a aprobar, se procede. Como mínimo unha vez por mes. PR.75.AUL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Seguimento da programación. Informar ao Xefe dpto na reunión departamento. Mensual. PR.75.PRO

 

Avaliación. 3ª e Final: presidir as sesións de avaliación Según calendario. PR.75.AVA

Asinar actas do XADE

Reclamacións. Atender as reclamacións Nos 2 días despois da entrega de notas. PR.75.AVA

Resolver en 5 días.

Memoria final ciclo Realizar e entregar a memoria final de ciclo ó Xefe de Departamento. Ao final de curso. PR.75.PRO

MD.75.PRO.05 Memoria final Ciclo  Ordinario

MD.75.PRO.07 Memoria final Ciclo Adultos e Dual


Todos os Periodos de FCT.

Actividade Acción Prazo Proced. Modelo
Exencións Tramitar e emitir informe. 20 dias antes do inicio. PR.75.FCT MD.75.FCT.07 Proposta
Reunión Inicial Informar o alumnado e entregar cartafol. Antes do inicio da FCT PR.75.FCT MD.75.FCT.03 Actas
Seguimento Reunións quincenais no centro. Durante toda a FCT PR.75.FCT MD.75.FCT.03 Actas
Visitar as empresas (minimo dúas) Durante  a FCT PR.75.FCT  
Xustificación de gastos desplazamento Final FCT    Xustificación Desplazamentos
Enquisas

Enquisas o alumnado de FCT

Final FCT PR.82.CLI Aplicación de Enquisas

Enquisas as Empresas

Final FCT PR.82.CLI

Enquisa MD.82.CLI.06

Informe MD.82.CLI.08

Avaliación

Avaliar o módulo de FCT

Según calendario. PR.75.AVA Asinar actas do XADE
Peche Dilixencia de peche das carpetas FCT e entrega Logo da avaliación PR.75.FCT MD.75.FCT.01 Rexistro entrega
Copia informe individualizado (para o expediente alumno) Final FCT    
 

Setembro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Inicio de curso

Reunion Departamento: elección horarios

Logo do Claustro Inicio de Curso

PR.71.PLA

MD.71.PLA.08 Elección módulos

Programación de módulos

Control entrega programación (LOXSE) ou validar en aplicación (LOE)

ata o 15 Outubro

PR.75.PRO

LOXSE: MD.75.PRO.02

LOE: Aplicación

Homoxenización criterios avaliación/cualificación.

Convocar o profesorado implicado para realizar a homoxenicación e plan de calibración. (Acta departamento)

ata o 15 Outubro

PR.76.CAL

 

Conv: MD.55.CIN.01

 

Acta: MD.55.CIN.02

Calibración, cando proceda.

Según plan calibración.

PR.76.CAL

MD.76.CAL.02

Actividades Complementarias á Formación

Recoller as actividades complementarias á formación e logo aprobalas no departamento.

ata o 15 Outubro

PR.75.ACF

MD.75.ACF.01

Formación

Recoller as necesidades formativas dos docentes do departamento. Enviar a Coordinadora de Formación

ata o 15 Outubro

PR.62.FOR

MD.62.FOR.02

Programación do departamento

Redactar e presentar a programación do departamento.

ata o 15 Outubro

PR.71.PLA

MD.71.PLA.05

Idioma da docencia dos módulos

Cubrir estadillo módulos galego/castelan

ata o 15 Outubro

   Xefatura

 

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta. Mensual PR.75.PRO  

Outubro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Programación de módulos

Control entrega programación (LOXSE) ou validar en aplicación (LOE)

ata o 15 Outubro

PR.75.PRO

LOXSE: MD.75.PRO.02

LOE: Aplicación

Homoxenización criterios avaliación/cualificación.

 

Convocar o profesorado implicado para realizar a homoxenicación e plan de calibración.

ata o 15 Outubro

PR.76.CAL

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Calibración, cando proceda.

Según plan calibración.

PR.76.CAL

MD.76.CAL.02

 

mActividades Complementarias á Formación

Recoller as actividades complementarias á formación e logo aprobalas no departamento.

ata o 15 Outubro

PR.75.ACF

MD.75.ACF.01

Formación

Recoller as necesidades formativas dos docentes do departamento. Enviar a Coordinadora de Formación

ata o 15 Outubro

PR.62.FOR

MD.62.FOR.02

Programación do departamento

Redactar e presentar a programación do departamento.

ata o 15 Outubro

PR.71.PLA

MD.71.PLA.05

Idioma da docencia dos módulos

Cubrir estadillo módulos galego/castelan

ata o 15 Outubro

  Xefatura

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR.75.PRO  

Novembro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR.75.PRO  

Decembro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR.75.PRO  

Xaneiro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR.75.PRO  

Febreiro.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR.75.PRO  

Marzo.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR.75.PRO  

Abril.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR.75.PRO  

Maio.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

 

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR.75.PRO  

Xuño.

Actividade

Acción

Prazo

Proced.

Modelo

Reunión mensual do departamento

Convocar a reunión mensual de departamento

Mensual

R.O.C.

Conv: MD.55.CIN.01

Acta: MD.55.CIN.02

Tratarase entre outros ptos, o seguimento das programacións (informado polos titores de ciclo) e recollido en acta.

Mensual

PR.75.PRO  
Memoria do Departamento

Realizar e entregar a Memoria do Departamento ó Xefe de Formación.

Ao final de curso.

PR.71.PLA MD.71.PLA.06 Memoria Dep.
Control entrega Memorias

Realizar o control de entrega de memorias de módulos do departamento. Entregalo ó Xefe de Formación para validación.

Ao final de curso

PR.75.PRO MD.75.PRO.06 Folla Control
 
 

 

   
FSE
   
FSE
   
iso9001
   
   
Acreditación
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo