Política de calidade

Detalles
Categoría pai: ÁREA DE CALIDADE E INNOVACIÓN
Visitas: 4586

Política de calidade

Os Centros Integrados de Formación Profesional do Sistema Educativo de Galicia, teñen unha implicación e compromiso claro coa calidade como se retrata na nosa Misión, Visión e Valores.

 

 Misión

 

Descríbese nos seguintes puntos:

 

  

          Visión

Como Centros Integrados de Formación Profesional proporcionaremos unha formación integral ao noso alumnado que lle facilite a participación activa e responsable como cidadáns, polo que ofreceremos unha oferta formativa completa e de calidade que conduza á obtención de títulos de formación profesional e á acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, atendendo as necesidades que demande o mercado laboral e consolidando vínculos con todas as empresas do contorno.

 

         Valores

Orientamos as nosas accións para:

 

–      Formación do persoal docente de formación profesional. 

–      Formación do alumnado en centros de traballo e realización doutras prácticas profesionais. 

–      Orientación profesional. 

–      Participación de profesionais do sistema produtivo na impartición de docencia. 

–      Colaboración na detección de necesidades de formación permanente dos traballado-res e das traballadoras, así como na información e orientación das persoas usuarias, tanto a título individual como colectivamente. 

 

 Esta  Política  de  calidade  servirá  de  marco  de  referencia  para  establecer  e  revisar  o  Plan estratéxico e os obxectivos de calidade.  

A Dirección dos CIFP de Galicia revisaraa, polo mínimo unha vez ao ano, para verificar a súa adecuación á forma real de traballo da Rede de Centros Integrados de Formación Profesional de Galicia.  

Co fin de que sexa coñecida por todo o persoal dos centros, a Política de Calidade exporase publicamente nas instalacións dos CIFP e divulgarase por calquera outro medio.