OFERTA FORMATIVA CIFP POLITÉCNICO 2021-2022

Detalles

 

 ADMISIÓN E MATRÍCULA >>
 
 
 
27006516 CIFP Politécnico de Lugo
 
IMPORTANTE: Todos os módulos pertencentes ó mesmo grupo teñen horario compatible ó 100%.  A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011).
 
ZM19001 COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA
GRUPO A

CM0FOL Formación e orientación laboral

 55 H  25 Prazas
CM0304 Hixiene do medio hospitalario e limpeza de material 160 H  25 Prazas 

CM0305 Operacións administrativas e documentación sanitaria

  55 H  25 Prazas

CM0308 Promoción da saúde e apoio psicolóxico ao paciente

130 H    25 Prazas

CM0RET Relacións no equipo de traballo

  55 H   25 Prazas

CM0310 Técnicas básicasde enfermaría

320 H   25 Prazas

CM0311 Técnicas de axuda odontolóxica e estomatolóxica

130 H   25 Prazas
 
ZMSAN01 EMERXENCIAS SANITARIAS Horario Curso 2021/22
GRUPO A

MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas

107 H 22 Prazas

MP0062 Formación e orientación laboral

107 H 22 Prazas

MP0055 Atención sanitaria inicial en situacións de emerxencia

266 H 22 Prazas

MP0063 Empresa e iniciativa emprendedora

  53 H 22 Prazas

MP0057 Evacuación e traslado de pacientes

245 H 22 Prazas
 
GRUPO B MP0058 Apoio psicolóxico en situacións de emerxencia  53 H 22 Prazas
MP0056 Atención sanitaria especial en situacións de emerxencia 227 H 22 Prazas
MP0054 Dotación sanitaria 107 H 22 Prazas
MP0053 Loxística sanitaria en emerxencias 160 H 22 Prazas
MP0052 Mantemento mecánico preventivo do vehículo (CIFP As Mercedes)  80 H 22 Prazas
MP0059 Plans de emerxencias e dispositivos de riscos previsibles 105 H 22 Prazas
MP0060 Teleemerxencias   80 H 22 Prazas
 
ZMELE01 INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS
GRUPO B MP0232 Automatismos industriais 213 H 22 Prazas
MP0233 Electrónica 107 H 22 Prazas
MP0234 Electrotecnia 213 H 22 Prazas
MP0241 Formación e orientación laboral 107 H 22 Prazas
MP0235 Instalacións eléctricas interiores 320 H 22 Prazas
 
ZMMAM01 CARPINTERÍA E MOBLE  (Este ciclo impartese nas instalacións da Fundación Laboral da Construcción)
GRUPO B MP0540 Operacións básicas de carpintaría 240 H 22 Prazas
MP0541 Operacións básicas de moblaxe 240 H 22 Prazas
MP0542 Control de almacén 53 H 22 Prazas
MP0543 Documentación técnica 140 H 22 Prazas
MP0545 Mecanizado por control numérico en carpintaría e moble 105 H 22 Prazas
MP0547 Acabamentos en carpintaría e moble 87 H 22 Prazas
MP0549 Empresa e iniciativa emprendedora 53 H 22 Prazas
 
ZSSSC01 EDUCACIÓN INFANTIL (SUPERIOR)
GRUPO A
MP0011 Didáctica da educación infantil 240 H 30 Prazas
MP0013 O xogo infantil e a súa metodoloxía 187 H 30 Prazas
MP0014 Expresión e comunicación 213 H 30 Prazas
MP0015 Desenvolvemento cognitivo e motor 213 H 30 Prazas
    
GRUPO B    MP0016 Desenvolvemento sociafectivo 123 H 30 Prazas
MP0022 Empresa e iniciativa emprendedora  53 H 30 Prazas
MP0012 Autonomía persoal e saúde infantil 155 H 30 Prazas
MP0021 Formación e orientación laboral 107 H 30 Prazas
MP0017 Habilidades sociais 123 H 30 Prazas
MP0018 Intervención con familias e atención a menores en risco social 123 H 30 Prazas
MP0020 Primeiros auxilios   53 H 30 Prazas
 
27006516 CIFP Politécnico de Lugo
 
IMPORTANTE: son compatibles todos os módulos do ciclo, pero o horario das sesións presenciais optimizarase para os módulos de cada grupo, polo que se recomenda matricularse en módulos pertencentes a un mesmo grupo. A matrícula nos módulos dun ciclo non poderá superar a carga lectiva anual de 1.000 horas (Artigo 5, da ORDE do 12 de xullo de 2011).
 
ZMSSC01 ATENCIÓN A PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
GRUPO A

MP0215 Apoio domiciliario

240 H 50 Prazas

MP0213 Atención e apoio psicosocial

240 H 50 Prazas

MP0216 Atención sanitaria

213 H 50 Prazas

MP0212 Características e necesidades das persoas en sit. de dependencia

160 H 50 Prazas

MP0218 Formación e orientación laboral

107 H 50 Prazas
 
GRUPO B MP0210 Organización da atención ás persoas en situación de dependencia 123 H 50 Prazas
MP0217 Atención hixiénica  87 H 50 Prazas
MP0020 Primeiros auxilios  53 H 50 Prazas
MP0211 Destrezas sociais 123 H 50 Prazas
MP0214 Apoio á comunicación  87 H 50 Prazas
MP0831 Teleasistencia 104 H 50 Prazas
MP0219 Empresa e iniciativa emprendedora  53 H 50 Prazas
 
ZMSAN02 FARMACIA E PARAFARMACIA
GRUPO A
 
MP0061 Anatomofisioloxía e patoloxía básicas 107 H 50 Prazas
MP0099 Disposición e venda de produtos 107 H 50 Prazas
MP0101 Dispensación de produtos farmacéuticos 213 H 50 Prazas
MP0103 Operacións básicas de laboratorio 239 H 50 Prazas
MP0104 Formulación maxistral 187 H 50 Prazas
MP0106 Formación e orientación laboral 107 H 50 Prazas
 
GRUPO B MP0020 Primeiros auxilios  53 H 50 Prazas
MP0100 Oficina de farmacia 157 H 50 Prazas
MP0102 Dispensación de produtos parafarmacéuticos 210 H 50 Prazas
MP0105 Promoción da saúde 157 H 50 Prazas
MP0107 Empresa e iniciativa emprendedora  53 H 50 Prazas
 
27006516 CIFP Politécnico de Lugo
 
 FPDual Grao Superior

 CS Automatización e robótica industrial:

  • Empresas colaboradoras:  Ingapan SLU - Financiera maderera SA (FINSA)
 12 Prazas
  

FPDual Grao Medio

 CM Elaboración de produtos alimentarios 

  • Empresas colaboradoras Ingapan SLU - Novafrigsa SA
 12 Prazas

 CM Coidados auxiliares de enefermería + CM Atención a persoas en situación de dependencia 

  • Empresas colaboradoras: Geriatros SA, Quavitae SAU, Asistencia integral SL e Geriátricos princiapado SA
 12 Prazas

 

Aberto o prazo de presentación de solicitudes.

 

 
 + INFORMACIÓN ADMISIÓN 
 
  
  
 
   
FSE
   
Acreditación
   
   
FSE
   
iso9001
   
Departamento Orientación
   
   
   
   
   
   
   
   
© CIFP Politécnico de Lugo